SPECJALNOŚCI/ SPECIALIZATIONS

TRANSLATORYKA

  • Ukończenie specjalności translatoryka daje możliwość pracy w zawodzie tłumacza (tłumaczeń pisemnych, konsekutywnych, symultanicznych, a także przekładu specjalistycznego).
  • Obejmuje blok praktycznych zajęć warsztatowych m.in.: tłumaczenie pisemne, konsekutywne, warsztat pracy tłumacza, przekład specjalistyczny i in.

NAUCZYCIELSKA

  • Ukończenie specjalności nauczycielskiej daje uprawnienia do nauczania języka angielskiego (studia I stopnia: I i II etap kształcenia - edukacja przedszkolna, szkoła podstawowa; studia II stopnia: III i IV etap kształcenia - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne).
  • Obejmuje blok przedmiotów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela m.in.: wstęp do psychologii i pedagogiki, podstawy dydaktyki, dydaktykę języków obcych, metodykę nauczania języka angielskiego, psychopedagogikę, emisję głosu, prawo oświatowe i in.

 

TRANSLATION STUDIES

  • Completing this field of learning gives you the ability to work as a professional translator or interpreter.
  • The coursework includes a series of practical workshop activities, including: translation, consecutive translation, interpreter's workshop, specialist translation and others.

METHODOLOGY OF TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

  • Completing this field of learning gives you the ability to teach English at various schooling levels. Minors obtain the right to tutor at the primary education stage, while majors can practice at higher level teaching institutions.
  • It contains courses laying the groundwork for the teaching profession, among others: introduction to psychology and pedagogy, basics of didactics, didactics of foreign languages, methodology of teaching English, school legislation and many others.