STRONA GŁÓWNA/ HOME PAGE

Kierunek filologia angielska wchodzi w skład Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk. W 2002 roku Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku filologia, a 4 lata później, tj. w 2006 roku pozwolenie kształcenia studentów na poziomie studiów II stopnia (magisterskich).

Obecnie filologię angielską w SAN studiuje kilkaset osób na studiach I i II stopnia, w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Absolwenci otrzymują odpowiednio tytuł zawodowy licencjata (po ukończeniu studiów I stopnia) lub magistra (po ukończeniu studiów II stopnia).

Kadrę akademicką na kierunku filologia angielska tworzą zarówno praktycy, sprawujący opiekę merytoryczną nad specjalnościami – metodycy oraz tłumacze, jak i wysokiej klasy specjaliści z bogatym doświadczeniem dydaktycznym i naukowym – literaturoznawcy, językoznawcy, kulturoznawcy.

Program nauczania jest wszechstronny i atrakcyjny. Uczelnia oferuje studentom różne formy zajęć m.in. z historii, kultury i literatury Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, z gramatyki historycznej, opisowej i kontrastywnej. Celem kształcenia studenta w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego jest osiągnięcie wysokich kompetencji językowych. Zajęcia z PZJA obejmują sprawności zintegrowane, pisanie, gramatykę praktyczną oraz wymowę.

Dotychczasowe wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej potwierdzają, że filologia angielska SAN w Łodzi spełnia wymagania kadrowe, programowe, organizacyjne do prowadzenia studiów I i II stopnia, a poziom kształcenia w pełni odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym.

 

The Department of English Philology is part of the Faculty of Social Sciences and Humanities at the University of Social Sciences. In 2002, the University was granted the right to conduct minor studies in the field of philology, and 4 years later in 2006, it gained the right to provide students with a Master's degree major.

There are currently several hundred students taking part in our courses in both full-time and extramural form. Graduates receive either a BA (its Polish equivalent – Licencjat) or an MA degree, having completed their study programme. 

Our faculty members include both practitioners (who administer content-related supervision) and highly respected academics in the field of methodology of language teaching, translation, general linguistics, literature and culture studies. The curriculum is comprehensive and appealing to students.

The university offers various forms of courses, including history, culture and literature of Great Britain and the United States; additionally the programme focuses on historical, descriptive and contrastive grammar. Individuals gain practical abilities in English and strive to achieve high language competence. Practical classes include integrated skills, writing, practical grammar and pronunciation.

The previous visits of the Polish Academic Credential Committee confirm that our programme structure meets organizational requirements for conducting minor and major degree studies.